นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลนาดี  ยึดหลัก 5 ป. มีดังนี้

๑. ปรองดอง การทำงานเป็นทีม มีการบริหารจัดการปัญหา ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

๒. ประหยัด คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทนเพื่อประโยชน์สูงสุด

๓. โปร่งใส ยึดระเบียบวินัยทางราชการอย่างเคร่งครัด หัวหน้าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

๔. ปรับปรุง การมีระบบคุณภาพที่ดีเป็นเครื่องมือชี้บ่งความมีคุณภาพ ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๕. ประสิทธิภาพ มีกระบวนการที่ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามเป้าหมายองค์กร

Visits:137 Today: 2 Total: 11404