ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ดาวโหลดเอกสารที่นี้

ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

บทความ เรื่อง “ประมวลจริยธรรม” โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)  ดาวโหลดเอกสารที่นี้

Visits:79 Today: 1 Total: 11396