วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
ประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิให้ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง​
2.พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และการแพทย์ฉุกเฉิน
3.พัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีศักยภาพ มีความสมดุลในชีวิตและการทำงาน
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5.สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ​

Visits:129 Today: 2 Total: 11395