หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลนาดี

          ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้โรงพยาบาลชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ข้อที่ ๒๑ ดังต่อไปนี้

  • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอ
  • ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
  • กำกับดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
  • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารด้านสาธารณะ ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
Visits:129 Today: 2 Total: 11412