ITA2564

ITA 2564


EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.1 ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รพ.นาดี 

        2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 

          4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


EB 3 หน่วยงานมีการรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ปี2563

      3.1 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


EB 4 หน่วยงานมีการวางมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

           1.1 ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

           1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

           2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564

           1.2 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

           4.3 แนวทางปฏิบัติและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง

           4.4 แบบแจ้งเวียนความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

           4.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564(1)

           4.6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564(2)

           4.7 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564(3)

          ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564

         ชุดที่ 1

         ชุดที่ 2

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

         ชุดที่ 1

         ชุดที่ 2

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564

         ชุดที่ 1

         ชุดที่ 2


EB 5 สขร.1 256

  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม

   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564

  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564

  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 

   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564

   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564

   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564

  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน

   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564

   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564


EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          6.1 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล


EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

          7.1 การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          7.2 การประเมินผลการปฏิบัติกราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดโรงพยาบาลนาดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          7.3 การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดย่อยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


EB 8.1 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ดีเด่น ดีมาก

          8.1.1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมากรอบ 1 

          8.1.2 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักงานธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมากรอบ 2     

           8.2.1 ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ1

           8.2.2 ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ2

EB 8.2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

          ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)

           ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 


EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับจริยธรรมและวินัย

          1.1 บันทึกข้อความ ขอส่งโครงการเพื่ออนุมัติ

          1.2  โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม


EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

          10.1 คำสั่งในงานบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย

          10.2 คู่มือการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์และเจราจาไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลนาดี


EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          11.1 สรุปผลการเนินงานบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลนาดี

     2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

         2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

         2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

     3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

         3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564

         3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

     4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง


EB 12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

          2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

          3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

          4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

          5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

          6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

          13.1 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

          13.2 ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ

          13.3 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนาดี

          13.4 รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

          13.5 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลนาดีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 


EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ


EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติของหน่วยงาน


EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

        1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

        2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

        3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

        4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน


EB 17 หน่วยงานมีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี

        17.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564

          17.2 รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม


EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปี

          18.1 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564

          18.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          18.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลนาดี

     แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)


EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2564

         4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบฯ

          1. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          2. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

          3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน


EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

      1.2 โครงการ

   2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

   3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

   5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม


EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริต 

   1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

      1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

      1.2 โครงการ

  2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

  3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

  5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม


EB 23 ชมรม STRONG


EB 24 หน่วยงานมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

   4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

   5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4