ITA2563

ITA 2563


EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

1. บันทึกข้อความ ลงนาม/ข้อสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง

3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

6. แนวทางการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

7. ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563


EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.รายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลนาดี

2. โครงการที่ 1 วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

3. โครงการที่ 2 วงเงินสูงสุด

4. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ/สั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์

2. รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1)

2.1 สขร.1 เดือนตุลาคม 62

2.2 สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 62

2.3 สขร.1 เดือนธันวาคม 62

2.4 สขร.1 เดือนมกราคม 63

2.5 สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 63

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

4. Print screen


EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น

4.โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบพิจารณาสั่งการปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คำสั่ง/ข้อสั่งการมาตรการกลไกหรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ

3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ลิ้งค์แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ที่ผ่านมา)

2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ผ่านมา)

3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.สรุปผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำฯ

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ฯ

2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

3.รูปถ่ายประกอบ


EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

3.ภาพถ่ายประกอบ

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์ฯ

3.คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

4.แผนผังขั้นต้อนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือและ/หรือเป็นChart
  – ภาพถ่ายขั้นตอนการร้องเรียนที่ติดบริเวณหน่วยงาน

5.หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

6.Print Screen หรือ Capture หน้าจอหรือlinkแสดงระบบการตอบสนอง

7.บันทึกข้อความรับทราบการกำหับติดตามและรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภทจำนวน 2 รอบการประเมินคือ
  –  รอบ 6เดือน
  –  รอบ 12เดือน

8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ 

2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนดฯ

  2.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

  2.2 การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

  2.3 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย

  2.4 แนวปฏิบัติในการรับของแถม

3. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.โครงการ/กิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

3.ภาพกิจกรรมฯ

4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ

5.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

2.กลุ่มโรงพยาบาลนาดี รักษ์ดี

3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตว์สุจริตและพัฒนาความโปรงใส

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงานฯ


EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม

2.สรุปผลรายงานการประชุมฯ

3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับการปฏบัติงานที่อาจเกด ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน


EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏฺบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

3.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทัยซ้อนในหน่วยงาน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน


EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

1.หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ฯ

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ฯ

3.ภายถ่ายประกอบ

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ฯ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน


EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

2.แผนชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

3.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯปีงบประมาณ พ.ศ 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ


EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาสคือไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4

3.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

6.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ

7.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

2.กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ

3.กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

4.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5.บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

1.เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนประกอบด้วยฯ

2.ภาพถ่ายประกอบ

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น