นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
2.พัฒนาบุคลากร
3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
4.พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย